Battonya

Hirdetmény – Ülnökválasztás

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése értelmében a bírósági ülnökök megbízatása 4 évre szól. A legutóbbi ülnökválasztásra 2019. évben került sor, akiknek a megbízatása ez évben, az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

A köztársasági elnök az ülnökválasztást 2023. március 07. – 2023. április 30. közötti időtartamra tűzte ki.

A Bjt. 215. § (1) bekezdése értelmében a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete választja.

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Battonyai Járásbírósághoz választ ülnököket az Országos Bírósági Hivatal elnökének 24.SZ/2023.(II.15.) OBHE határozatában megállapított létszámban (6 fő – a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésének megfelelő ülnök: fiatalkorúak elleni büntetőeljárás).

Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg.

A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban a Be. 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint ülnökként kizárólag

  1. pedagógus,
  2. pszichológus
  3. a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

 

A Bjt. vonatkozó rendelkezései értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

 A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

  1. a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
  2. bnem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

 

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, amely tartalmazza a  jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását

A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul be kell szereznie hatósági erkölcsi bizonyítványát, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.

A jelölést a jelölt elfogadó nyilatkozatával és hatósági erkölcsi bizonyítványával együtt 2023. április 14. napjáig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton a Battonyai Polgármesteri Hivatalba (5830 Battonya, Fő utca 91.).

Felhívom a figyelmet, hogy a Bjt. 214. § (3) bekezdése értelmében a büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában a jelölt ülnökké nem választható.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket, ezért a fentieken túl mellékelnie kell a tényeket tartalmazó dokumentumokat (egyetemi vagy főiskolai végzettségről szóló okirat másolata, Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkáltatói igazolás).

A jelölés, a jelölést elfogadó nyilatkozat minta, az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztatás, valamint az ülnökválasztással kapcsolatos további információ elérhető a www.battonya.hu,a https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/elkezdodott-2023-evi-birosagiulnokvalasztas honlapon, valamint a Battonyai Polgármesteri Hivatalban, a Battonya, Fő utca 91. szám alatt.

A jelöléssel kapcsolatos további információ kérhető a Battonyai Polgármesteri Hivatalban is személyesen, vagy telefonon a 68/456-000/121-es melléken.

 

Battonya, 2023. március 24.

 Boros Csaba             
                                                                                               Battonya Város Polgármestere