Battonya

Közérdekű adatok igénylése

Battonya Város Önkormányzat Jegyzőjének
2/2019. (I.31.) számú UTASÍTÁSA
a Battonyai Polgármesteri Hivatal közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatáról

Battonya
2019.

Iktatószám: BAT/622-1/2019.

Jelen utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontja és a információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 30. § (6) bekezdése alapján  az információszabadság biztosítása érdekében a Battonyai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) , mint közfeladatot ellátó szerv által kezelt közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét szabályozza.

1. Általános rendelkezések
1. A Szabályzat célja, hogy meghatározza a Polgármesteri Hivatalnál a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének általános rendjét.

2. A Szabályzatban használt fogalmi meghatározások tekintetében az Infotv. értelmező rendelkezései körében meghatározottak az irányadók.

3. A Szabályzat hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal személyi állományára, akik közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó adatkezelést, adatfeldolgozást végeznek.

4. A közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét az Infotv. III. és IV. fejezetében foglaltakkal összhangban kell értelmezni.

5. Az Infotv. 26. és 27. §-ainak megfelelően a Polgármesteri Hivatal lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatot – a minősített, az Infotv., egyéb törvény vagy európai uniós jogi aktus által korlátozott adatok kivételével – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

2. A közérdekű adatok megismerése iránti igény, az adatigénylés teljesítésének a rendje
 6. A közérdekű adat megismerésére irányuló Infotv. 28. § (1) bekezdése szerinti igényt a jegyzőhöz kell benyújtani.

7. A közérdekű adat megismerése iránti kérelmet írásban a Battonya, Fő utca 91 szám alatti címen, szóban az előbb megjelölt címen vagy elektronikus úton a battonya.jegyzo@fabinet.hu e-mail címen vagy hivatali kapun keresztül terjeszthető elő az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, amely ezen utasítás 1. számú mellékletét képzi.

8. A szóban előterjesztett igényről jelen utasítás 2. számú mellékletét képző tartalommal feljegyzést kell készíteni.

9. A jegyző a közérdekű adat megismerése iránti kérelmet haladéktalanul továbbítja az adatkezelő szervezeti egység vezetőjéhez.

10. A szervezeti egység vezetője köteles haladéktalanul megvizsgálni a kérelmet abból a szempontból, hogy

a) az igényelt adatok pontosan beazonosíthatóak-e,

b) az igényelt adatot a Polgármesteri Hivatal kezeli-e,

c) az igényelt adat közérdekű adatnak minősül-e,

d) megtalálhatóak-e a honlapon,

e) a kérelmező elérhetősége tisztázott-e,

f) az adatszolgáltatás teljesítésének van-e költségkihatása.

11. Ha az igényből nem állapíthatók meg a teljesítéshez szükséges adatok, az igénylőt 5 napos határidő tűzésével fel kell szólítani az igény pontosítására. A felhívással egyidejűleg az adatigénylőt tájékoztatni kell, hogy amennyiben az igény pontosítására irányuló felhívásnak határidőn belül nem tesz eleget, úgy az adatigénylésről a rendelkezésre álló adatok alapján fog dönteni az adatkezelő.

12. Ha az igénylő szóbeli tájékoztatást kér, ennek megtörténtéről az iratok között feljegyzést kell készíteni.

13. A szóban előterjesztett igényt szóban akkor lehet teljesíteni, ha

a) az igényelt közérdekű adat a Polgármesteri Hivatal honlapján vagy más módon már jogszerűen nyilvánosságra került;

b) az igényelt adat a Polgármesteri Hivatal munkatársainak nevére, beosztására, hivatali elérhetőségére vonatkozik;

c) az igény a Polgármesteri Hivatal hatáskörére, eljárására, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető;

d) az igénylő szóban kéri a választ, illetve számára az kielégítő.

13. A szervezeti egység vezetője az igényelt adatokat összegyűjti és az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumokat, valamint a válaszlevelet az igénylés részére történő átadásától számított 8 napon belül átadja a jegyző részére.

14. Amennyiben a dokumentációkat tartalmazó anyag összeállítását megelőzően alaposan feltételezhető, hogy az igényelt adatok teljes köre az Infotv. 27. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében foglalt valamely ok miatt nem ismerhető meg, a szervezeti egység vezetője ezen tényről – az elutasítás indokával együtt a megkereséstől számított 3 napon belül tájékoztatja a jegyzőt.

15. A jegyző a közérdekű adat megismerés iránti kérelmet az adatokba való betekintés lehetővé tételével is teljesítheti. Betekintésre a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, munkaidőben, illetve ügyfélfogadási időben, az igénylővel előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor. Betekintés esetén az igénylő az adatokról feljegyzést készíthet, illetve az adatokról másolatot kérhet. Ennek megtörténtéről feljegyzést kell készíteni.

16. Az Infotv. szerinti elektronikusan kötelezően közzéteendő adatokra irányuló igény esetén a jegyző tájékoztatja az igénylőt a közzétett adatok pontos fellelhetőségéről és arról, hogy a tájékoztatással egyidejűleg az igény teljesítettnek tekintendő.

17. A közérdekű adatot tartalmazó dokumentumról készített másolatért költségtérítést kell fizetni. 

18. A költségtérítés összegét a Polgármesteri Hivatal önköltség számítási szabályzata és a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet alapján kell megállapítani.

19. A közérdekű adat kiadását a költségtérítés igénylő által történő megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Az igénylő a költségtérítés összegét a Polgármesteri Hivatal pénztárába való befizetéssel vagy a Polgármesteri Hivatal 11733089-15725242 számú számlaszámára történő átutalással teljesítheti.

20. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

21. A személyes adatok törlése érdekében a közérdekű adatok igénybejelentő nyomtatványán külön rész szolgál a személyes adatok rögzítésére. Az adatszolgáltatás teljesítését követően ezt a – személyes adatot tartalmazó  – részt le kell választani a nyomtatványról és gondoskodni kell annak a megsemmisítéséről.

3. Felelősségi szabályok
22. A szervezeti egységek vezetői felelnek a közérdekű adatot tartalmazó dokumentumok teljes körű, hiánytalan összeállításáért.

23. A Polgármesteri Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló dolgozói az adatigénylések megfelelő teljesítése érdekében kötelesek a szervezeti egységek vezetőivel és a jegyzővel együttműködni, a szükséges tájékoztatást részükre megadni.

4. Záró rendelkezések
22. Jelen utasítás rendelkezései 2019. február 1. napján lépnek hatályba.

Battonya, 2019. január 31.

Varga István Tamás
jegyző