Battonya

Tevékenységre vonatkozó adatok

A polgármesteri hivatal

47. § (1) A képviselő-testület Battonyai Polgármesteri Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt Működtet.

(2) A polgármesteri hivatal jogállására, feladatira, belső szervezeti felépítésére vonatkozó részletes rendelkezéseket a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata, valamint a polgármesteri hivatal ügyrendje tartalmazza. A polgármesteri hivatal ügyrendjét a szabályzat függeléke tartalmazza.

(2) A polgármesteri hivatal előirányzatai feletti rendelkezési jogára tekintettel teljes  jogkörű, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, egyidejűleg önkormányzati igazgatási szerv; jogi személy.

(3) A hivatal belső szervezeti tagozódását a jegyző javaslatára a polgármester előterjesztése alpján a képviselő-testület határozza meg, mely e rendelet 1.  mellékletét képzi.

(4) A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:

Munkanapok      Ügyfélfogadási idő
Hétfő    8  –  16
Kedd       ügyfélfogadás nincs
Szerda    8  –  12
Csütörtök 8  –  12
Péntek   8  –  12

(5) Az anyakönyvi ügyintézést munkaidőben ügyfélfogadási időn túl is ellátja a hivatal.

(6) A Polgármesteri Hivatal munkaidőn túl a heti szabad-és pihenőnapokon, munkaszüneti  napokon is végzi a házasságkötéseket, szervezi a családi és a társadalmi ünnepségeket.

(7) Az önkormányzat költségvetése határozza meg a polgármesteri hivatal működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási költségeket.

48. § (1) A képviselő-testület által működtetett Polgármesteri Hivatal egy fő közterület-felügyelőt alkalmaz.

(2) A közterület-felügyelő a jogszabályban meghatározottakon túl:

a) közreműködik az önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények biztosításában,

b) a jogszabályban meghatározottak szerint működteti és kezeli a közbiztonsági térfigyelő kamerarendszert,

c) ellenőrzi és szankcionálja a közterületeken történő szeszes ital fogyasztást,

d) ellenőrzi az önkormányzat által bérbeadott ingatlanok rendeltetésszerű és szerződésszerű használatát az önkormányzat képviseletében eljárva

e) ellenőrzi a közterületen történő égetés tilalmának betartását.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPFELADATAI

1.§         A Polgármesteri Hivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és más jogszabályok alapján

a)        segíti a Képviselő-testület, a bizottságok, a részönkormányzat, a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a képviselők, a jegyző és a helyi nemzetiségi önkormányzatok munkáját; e körben általános feladata a döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtása és a végrehajtás szervezése, ellenőrzése, továbbá a Képviselő-testülethez és szerveihez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása;

b)        ellátja a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt, valamint egyes szakmai területeken ügyintézőinek feladatkörébe utalt önkormányzati hatósági ügyekben és államigazgatási ügyekben való döntés előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

c)      A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület tevékenységével kapcsolatban előkészíti a képviselő-testületi előterjesztéseket, a határozat-tervezeteket és az önkormányzati rendelet-tervezeteket, vizsgálja azok törvényességét és pénzügyi megalapozottságát, nyilvántartja a Képviselő-testület határozatait, rendeleteit, gondoskodik a Képviselő-testület által hozott határozatok és rendeletek végrehajtásáról, és erről rendszeresen tájékoztatja a döntéshozót,

d)        ellátja a Képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb ügyviteli és adminisztrációs teendőket.

3.§         A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület bizottságai és a részönkormányzat (a továbbiakban együtt: bizottságok) működésével kapcsolatos feladatokat alapvetően a bizottsági titkárokon keresztül látja el. Ennek keretében

a)         biztosítja az ügyviteli, adminisztrációs teendők ellátását,

b)        egyeztet a bizottsági elnökökkel a tárgyalandó napirendekről,

c)         előkészíti a bizottságok elé kerülő anyagokat,

d)        nyilvántartja a bizottságok határozatait,

e)         szervezi a bizottsági döntések végrehajtását.

4.§         A Polgármesteri Hivatal a helyi képviselők munkájának támogatása során

a)         elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését,

b)        közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében,

c)         köteles a képviselőt hivatali munkaidőben soron kívül fogadni és részére a szükséges felvilágosítást megadni.

5.§         A Polgármesteri Hivatal a polgármester, az alpolgármesterek, valamint a tanácsnokok munkájával kapcsolatban

a)         segíti a tisztségviselői tevékenységet, továbbá a tanácsnoki feladatok ellátását, melynek során végzi az ügyviteli, adminisztrációs, szervezési és koordinációs feladatokat,

b)        előkészíti az önkormányzati hatósági és államigazgatási döntéseket, szervezi és ellenőrzi azok végrehajtását.

6.§         A Polgármesteri Hivatal ellátja a Képviselő-testület és a tisztségviselők kapcsolatrendsze­rének működését elősegítő feladatokat (sajtó, nemzetközi ügyek, társadalmi kapcsolatok, etc.).

7.§         A Polgármesteri Hivatal előkészíti az önkormányzati intézmények vezetői és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselői feletti munkáltatói jog gyakorlója részére a döntés-tervezeteket.

8.§         A Polgármesteri Hivatal végzi a Képviselő-testület által meghatározott tulajdonosi és fenntartói ellenőrzéseket.

9.§         A Polgármesteri Hivatal a jegyző által kijelölt titkár útján segíti a helyi nemzetiségi önkormányzatok munkáját és biztosítja a működésük feltételeit.

10.§     A Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos végrehajtói feladatokat.

11.§     A Polgármesteri Hivatal közreműködik az európai parlamenti-, az országgyűlési-, és a települési képviselőválasztások, a polgármester-választás, a népszavazások, valamint a bíró­sági ülnökválasztás lebonyolításában.