Battonya

Határozat – Ebzárlat és legeltetési tilalom

A Békés Vármegyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt állatjárványügyi intézkedésként Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével Békés vármegye közigazgatási területén 2023. április 01. – 21. közötti időszakra vonatkozóan ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.


Az állat-járványügyi intézkedés hatálya alatt:

1. Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy a kihelyezett csalétekvakcinával ne érintkezhessen. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

2. A település területéről kutyát kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetén a
hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

3. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

4. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.

5. Az ebzárlat alatt a húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

6. A települési önkormányzat köteles a szabadon talált kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az ebzárlat ideje alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.

7. A jelzett időszakban a legeltetés tilos.

A járási hivatalok vezetői gondoskodnak az állat-járványügyi intézkedés elrendeléséről szóló határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről.
Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni és értesíteni kell a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt. A határozat a közléssel végleges.

Az ügyfél a közléssel végleges határozat ellen a Békés Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Főosztályhoz (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.,

Hivatali kapu:
BEMKHELELM, KRID: 242210398) a közléstől számított 30 napon belül benyújtott, a Szegedi
Törvényszékhez (6726 Szeged, Fő fasor 16-20.) címzett keresetlevéllel illetékköteles közigazgatási pert indíthat, melyre vonatkozóan a felperest illetékfeljegyzési jog illeti meg. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-kormanyablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.

I N D O K O L Á S

Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések közigazgatási területe kivételével Békés
vármegye területén a rókák veszettségének megelőzése érdekében 2023. április 01. – 06. közötti
időszakban repülőgépről csalétek vakcina kiszórására kerül sor.
Annak érdekében, hogy a kiszórt vakcinát csak a vadon élő húsevők vegyék fel, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat kell elrendelni.
A rendelkező részben foglalt feltételeket, valamint a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos értesítési kötelezettséget a R. 8. § (8) bekezdése és 12. § (2)-(6) bekezdése alapján rendeltem el.
A település területén a kóbor állatok befogásával és elhelyezésével összefüggő kötelező önkormányzati feladatokat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 48/A. § (3) bekezdése, valamint a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet írja elő.

A járási hivatalok részére megküldött állat-járványügyi intézkedések elrendeléséről szóló határozattal kapcsolatos közzétételi kötelezettséget az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 52. § (2) bekezdése írja elő.
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésében és a 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően
hoztam meg.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a határozat a közléssel végleges.
A döntés ellen a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a bírósági eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésén, 39. § (1) bekezdésén, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2) bekezdésén, 88-89. §-án, 90. § (1) bekezdés b) pontján, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A.§-án, illetve 4. melléklet 7. pontján alapult. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 8. és 9. § alapján nyújtottam. A döntés elleni közigazgatási per illetékének a mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az
illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapult.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét az Éltv. 51.§ (3) bekezdés s)-t) pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (7) bekezdés b) pontja, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése határozza meg.

Békéscsaba, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából
Dr. Laczó Pál
főosztályvezető, vármegyei főállatorvos