Battonya

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

A Békés Megyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt állat­ járványügyi intézkedésként

Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével Békés megye közigazgatási területén 2022. március 26. – április 15. közötti időszakra vonatkozóan ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

 Az állat-járványügyi intézkedés hatálya alatt:

 Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy a kihelyezett csalétek­ vakcinával ne érintkezhessen. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

  1. A település területéről kutyát kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetén, csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad
  2. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad
  3. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
  4. Az ebzárlat alatt a húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
  5. A települési önkormányzat  köteles a szabadon  talált, kóbor ebek  befogása  iránt intézkedni. Az ebzárlat ideje alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.
  1. A jelzett időszakban a legeltetés tilos.

A járási hivatalok vezetői gondoskodnak az állat-járványügyi intézkedés elrendeléséről szóló határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni és értesíteni kell a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt.

A döntés a közléssel végleges. A határozat ellen a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a közléstől számított 30 napon belül a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (Szeged, Főfasor 16-20.) címezve, a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályhoz (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.) kell benyújtani.

 A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az Űrlapbenyújtási támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata elérhető az e­ kormányablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára. A hivatali kapu elérhetősége: BEMKHELELM.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya a keresetlevelet – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozóan kialakított nyilatkozatával együtt – 30 napon belül továbbítja a bírósághoz.

A közigazgatási per illetékköteles, amelynek mértéke 30.000.-Ft, azonban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – a jogszabálysértő vagy más jogalapon álló határozat meghozatalát látja indokoltnak, a határozatot hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a határozatot hozó közigazgatási hatóságot új eljárásra kötelezi. A bíróság a határozatot megváltoztathatja.

 

 

I N D O K O L Á S

 Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések közigazgatási területe kivételével Békés megye területén a rókák veszettségének megelőzése érdekében 2022. március 26. – 31. közötti időszakban repülőgépről csalétek vakcina kiszórására kerül sor.

Annak érdekében, hogy a kiszórt vakcinát csak a vadon élő húsevők vegyék fel, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat kell elrendelni.

A rendelkező részben foglalt feltételeket, valamint a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos értesítési kötelezettséget a R. 8. § (8) bekezdése és 12. § (2)-(6) bekezdése alapján rendeltem el.

A település területén a kóbor állatok befogásával és elhelyezésével összefüggő kötelező önkormányzati feladatokat az állatok védelméről  és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 48/A. § (3) bekezdése, valamint a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet írja elő.

A járási hivatalok részére megküldött állat-járványügyi intézkedések elrendeléséről szóló határozattal kapcsolatos közzétételi kötelezettséget az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 52. § (2) bekezdése írja elő.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Akr.)

  1. § (1) bekezdésében és a 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően hoztam meg.

A döntés véglegességéről az Akr. 82. § (1) bekezdése alapján határoztam.

A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről és módjáról az Akr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 1. törvény (továbbiakban: Kp.) 38. §, 39. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél továbbításáról és a tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 40. §-a és a 77. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.

 A közigazgatási peres eljárás illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: ltv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az ltv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét az Éltv. 51.§ (3) bekezdés s)-t) pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (7) bekezdés b) pontja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése határozza meg.

 

Békéscsaba, 2022. március 16.