Battonya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadására

Battonya Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások

szociális helyzet alapján történő bérbeadására

1. Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő

1.1. Hermann Gmeiner utca 49. 1. számú lakás (volt vasutas lakás) 53 m2 bútorozatlan komfortos (2 szoba, folyosó, konyha, fürdő, kamra) lakbér összege: 15.000.- Ft

1.2. Hermann Gmeiner utca 49. 2. számú lakás (volt vasutas lakás), 68 m2 bútorozatlan komfortos (2 szoba, folyosó, előtér, konyha, 2 fürdő) lakbér összege: 19.243.- Ft

1.3. Hermann Gmeiner utca 49. 3. számú lakás (volt vasutas lakás) 57 m2 bútorozatlan komfortos (2 szoba, folyosó, konyha, kamra, fürdő) lakbér összege: 16.130.-Ft

ingatlanokat szociális helyzet alapján történő bérbeadásra meghirdeti.

2. Bérleti szerződés időtartama: a fenti ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződés időtartama legfeljebb 5 év.

3. Pályázat benyújtásának feltételei:

Szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati bérlakás bérleti jogának megszerzésére az a magyar állampolgárú nagykorú személy pályázhat, aki Battonya Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik legalább 3 éve, továbbá az aki:

a) a pályázó és a vele együttköltöző személyek esetén az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének a 300 %-át (85.500.-Ft),

b) a pályázó és a vele együttköltöző személyek a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel, beépíthető lakótelekkel vagy üdülőtelekkel, termőföld vagy zártkerti ingatlantulajdonnal nem rendelkeznek, vagy azok jelzálogjog által biztosított terhekkel csökkentett együttes értéke nem haladja meg a 1.500.000.Ft-ot, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a pályázat benyújtásakor életvitelszerűen él és a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) szerinti szükséglakásnak, vagy komfort nélküli lakásnak minősül, a szokásos használati és lakberendezési tárgyakon túl 500.000.-Ft értéket meghaladó forgalomképes vagyontárggyal nem rendelkeznek, kivéve a mozgássérült gépkocsi,

c) jelenlegi életvitelszerű lakhatásra szolgáló lakóhelyének műszaki állapota indokolja,

d) a pályázó nyilatkozatában vállalja a Családsegítő Szolgálattal való együttműködést,

e) a pályázó a pályázat benyújtásakor közüzemi díjtartozással nem rendelkezik vagy vállalja, hogy a bérleti szerződés megkötéséig azt rendezi.

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

a) a pályázó nyilatkozata, hogy milyen lakhatási körülmények indokolják a szociális bérlakás iránti kérelmét

b) a pályázó és a vele együtt költöző személyek 60 napnál nem régebbi jövedelemigazolása,

c) tartós betegség, mozgáskorlátozottság esetén az arról szóló orvosi igazolás, amelyből megállapítható, hogy az állapot a pályázat benyújtásakor fennáll,

d) terhesség fennállását igazoló orvosi igazolás,

e) nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú eltartott gyermek iskolalátogatási igazolása,

f) az egészségi állapotot kedvezőtlenül befolyásoló egészségtelen lakhatási körülmény esetén az orvos által kiállított igazolás

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha

a) azt a benyújtásra meghatározott határidő után nyújtották be,

b) az nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek,

c) hiányos (adatokat nem közöl, szociális rászorultság nem állapítható meg, mellékletet nem csatol, így a nyilatkozat valóságtartalma nem állapítható meg),

d) a közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak,

e) a pályázati anyag aláírása nem történt meg.

Előnyben részesül az a pályázó, aki

a) egyedülálló és gyermekét egyedül neveli,

b) aki több gyermeket nevel,

c) aki olyan házban vagy lakásban él, ahol három vagy több generáció tagjai élnek életvitelszerűen,

d) nem lakásnak minősülő helyiségben, komfort nélküli vagy szükséglakásban, romos vagy műszakilag elavult lakásban lakik,

e) hajléktalan, albérlő,

f) egészségre ártalmas vagy zsúfolt körülmények között lakik,

g) aki saját háztartásában tartós beteget vagy fogyatékossággal rendelkező személyt ápol.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2006. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 21/B. § (1)-(5) bekezdései szerint a bérlő köteles

a) a rendeletben megjelölt bérleti díjat megfizetni,

b) a lakás átvételétől számított 30 napon belül a közüzemi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéseket saját nevére megkötni, majd ezt a szerződések bemutatásával a bérbeadó felé 8 napon belül igazolni,

c) a közüzemi díjakat megfizetni,

d) az önkormányzat szerveivel együttműködni,

e) a szociális bérlakást és az ahhoz tartozó helyiségeket járvány és közegészségügyi szempontoknak megfelelően tisztán tartani, a szükséges rovar és rágcsálóirtást elvégezni,

f) életvitelszerűen a szociális bérlakásban lakni,

g) a szociális bérlakás állagát megóvni, az abban okozott kárt megtéríteni, az épület környezetét rendben tartani,

h) az épületre vonatkozó házirendet, együttélés szabályait betartani,

i) a közös helyiségeket tisztán tartani, megóvni és a használatával összefüggő külön szolgáltatások díjainak, közüzemi költségeinek a szociális bérlakásra jutó hányadát megfizetni,

j) a szerződés megszűnésekor a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban visszaadni.

A szociális bérlakást a bérlő átalakítani, korszerűsíteni kizárólag a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával jogosult.

A szociális bérlakások helyszíni megtekintésére lehetőség van 2023. április 11-12. között 8.00 és 14.00 között. Kérjük, hogy megtekintési szándékát előre jelezze a 0668-456-000/113-as telefonszámon Kisné Dancsó Anna részére.

Az érvényes pályázatokat a pályázati határidő lejártát követő soros ülésen a képviselő-testület bírálja el a Humánfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével.

A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani a 14/2006.(VIII.11.) rendelet 3. melléklet szerinti formanyomtatványon Battonya Város Önkormányzata részére az 5830 Battonya, Fő u. 91. címre. A borítékra kérjük ráírni: „pályázat szociális lakásbérletre”.

A benyújtási határidő: 2023. április 17.

A pályázat benyújtását követően az adattartalom módosítására, illetve mellékletek csatolására nincs mód.

 

Pályázati nyomtatvány