Battonya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EFOP-1.5.3-16-2017-00060

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Hallgatói Ösztöndíj Pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00060 „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva” című pályázat keretein belül

A pályázat célja

A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatásához kapcsolódóan a településen élő tanulók/hallgatók részére ösztöndíj nyújtása a felsőoktatásban való tanulmányaik sikeres teljesítéséhez.

A pályázók köre

Ösztöndíjban azok a Mezőkovácsháza, Mezőhegyes, Medgyesegyháza, Dombegyház, Battonya, Kevermes, Pusztaottlaka települések területén állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók részesülhetnek, akik – felsőoktatási intézményben tanulnak nappali, vagy levelező tagozaton – tanulmányaik az első diploma megszerzésére irányulnak

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot nagykorú pályázó nyújthatja be. A pályázatot jelen felhívás mellékletét képező adatlapon (adatlap), postai úton Mezőkovácsháza Városi Önkormányzatnak címezve lehet benyújtani az 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 21/a. címre, valamint személyesen az 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 21/a. címen, Laczóné Hajdú Edit szakmai vezetőnél. A borítékra kérjük feltüntetni: EFOP-1.5.3-16-2017-00060 Hallgatói Ösztöndíj Pályázat.

A pályázat beérkezési határideje: a pályázat keretösszegének teljes felhasználásának időpontja, de legkésőbb 2019. november 30.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban az alábbi email címen tehetik fel kérdéseiket: 153mezokovacshaza@gmail.com.

A pályázatok elbírálása

Az ösztöndíjak elbírálásáról egy, az EFOP-1.5.3-16-2017-00060  „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva” című projekt konzorciumi partnerei által felállított 3 fős szakmai Bíráló Bizottság dönt. A döntésről 8  munkanapon belül értesíti a pályázókat.

A beérkezett ösztöndíj pályázatokat a Bíráló Bizottság az alábbi kötelezően benyújtott hivatalos dokumentumok, valamint nyilatkozatok alapján értékeli:

– pályázati adatlap
– állandó lakóhely igazolása (lakcímkártya másolata)
– hallgatói jogviszony igazolás

A beérkezett pályázatokat érkezési sorrendben bírálja el a Bíráló Bizottság a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. A pályázókat postai úton értesítjük a Bíráló Bizottság döntéséről.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama és összege

Az ösztöndíj 2018. január 1. utáni időszakra kerül megállapításra, a keretösszeg teljes felhasználásáig, de legfeljebb 2019. november 30-ig.

Az ösztöndíj összege:

Minden hallgató részére bruttó 151.190,- Ft/fő. Az ösztöndíj összege az alábbi tételeket foglalja magában:
– ösztöndíjas részére folyósított nettó összeg,
– ösztöndíjastól levont mindenkori személyi jövedelemadó összege,
– kifizető (támogató önkormányzat) által teljesítendő szociális hozzájárulási adó összege.

A támogatás összegét a Kedvezményezett egy összegben a megadott bankszámlára utalja. Az ösztöndíjban részesülőnek eleget kell tennie az európai uniós forrásból támogatott programok dokumentálási kötelezettségének is, melynek jelen esetben az ún. „ESZA kérdőív” és együttműködési megállapodás kitöltésével és visszaküldésével tehet meg. A dokumentumok hiányában az ösztöndíj nem kerül folyósításra. A dokumentumok kitöltésére és visszaküldésére 8 munkanap áll a nyertes ösztöndíjas rendelkezésére.

Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a Kedvezményezett tudomására jut hogy az adatok nem a valóságnak megfelelően kerültek feltüntetésre, a hallgató a pályázatból kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

Az ösztöndíj pályázattal kapcsolatos központi adatbázis kezelői, koordinációs és pénzkezelési feladatokat a projekt megvalósítói látják el.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetősége a pályázónak. A pályázat kiírójának írásbeli hiánypótlásra felszólító értesítését követő 10 munkanapon belül, postai úton.

Mezőkovácsháza, 2019. 10.08.

Varga Gusztáv      
polgármester       
Mezőkovácsháza    
Város Önkormányzata

 

Letölthető dokumentumok:

Hallgatói ösztöndíj pályázat

Pályázati adatlap a hallgatói ösztöndíj pályázathoz