Battonya

Pályázat – Battonyai Művelődési Központ és Könyvtár Igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására

Battonya Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

Battonyai Művelődési Központ és Könyvtár
Igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018.02.01-2023.01.31-ig szól.

A munkavégzés helye: 5830 Battonya, Fő utca 72/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. Az igazgató felelős a Battonyai Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratában, belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI.20.) Korm. r. rendelkezései az irányadó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 6/A. § (1) aa); vagy a 6/B. § (1) aa) és ac) és a (3), (4), (5) szerinti feltételek;
 • a 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 6/G. § (2)10 bek. által előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről;
 • a 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 6/A. § (1) c) pontjában előírt felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább tíz éves szakmai gyakorlat; vagy a 6/B. § (1) c) által előírt felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább tíz év szakmai gyakorlat;
 • megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki;
 •   vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival),
 •  a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program;
 •   iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 •  az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat;
 •    szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,
 •  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 •  a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
 •  a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.
 •   erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marjai János polgármester nyújt, a 68/ 456-000/122-es telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

 •   Postai úton, a pályázatnak a Battonya Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5830 Battonya, Fő utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9008/2017 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
 •   Személyesen: Marjai János, Békés megye, 5830 Battonya, Fő utca 91.

 

A pályázat elbírálásnak határideje: 2018. január 25.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.battonya.hu

www.kozigallas.gov.hu