Battonya

Pályázat aljegyző munkakör betöltésére

Battonya Város Önkormányzata

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Battonyai Polgármesteri Hivatal
aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5830 Battonya, Fő utca 91.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, valamint az igazgatási csoport vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Battonyai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, jogász végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • közszolgálati gyakorlat igazolása
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása
 • végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga István Tamás jegyző nyújt, a 0668-456-000/107-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Battonyai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5830 Battonya, Fő utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 170/2016 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.battonya.hu – 2016. január 16.