Battonya

Szabályzat – Bursa Hungarica

Szabályzat a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
elbírálásának rendjéről
2016.

Battonya   Város   Önkormányzata   Képviselő-testülete   a   Bursa   Hungarica   Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről az alábbi Szabályzatot alkotja:

I.   A Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed Battonya Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű

a) „A” típusú pályázó esetén: felsőoktatási intézményben tanuló hallgatókra, akik (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

b) „B” típusú pályázó esetén: utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolásokra, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettekre, akik felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

II.  Értelmező rendelkezések

(1) E szabályzat alkalmazásában az tekinthető szociálisan hátrányos helyzetűnek, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében annak 275 %-át

(2) A szabályzat alkalmazásában a jövedelem, a család és az egyedülálló fogalmát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell értelmezni.

III. A pályáztat benyújtásának rendje

(1) Az önkormányzat ösztöndíja pályázat útján nyerhető el.

(2)  A  pályázatot  az  önkormányzat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Ösztöndíjpályázat  Általános

Szerződési Feltételében meghatározott határidőben írja ki és teszi közzé

(3) A támogatás feltételeit a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet és a mindenkori pályázati kiírás tartalmazza.

(4) A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a

Battonyai Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani.

(5) Battonya Város Önkormányzata köteles gondoskodni arról, hogy a pályázati kiírások megjelenésétől a pályázat benyújtásának határidejéig a pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatalban, munkaidőben, elegendő példányban a pályázók rendelkezésére álljanak, illetve a Battonya Város Honlapján (www.battonya.hu) elektronikus formában elérhetőek legyenek.

(6) A pályázati űrlap csak a csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. Bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

IV. Az ösztöndíj időtartama

(1)„A” típusú pályázat esetén:10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév

(2) „B” típusú pályázat esetén: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév

V.  Az ösztöndíj elbírálásának szempontjai

(1) Battonya Város Önkormányzata Szociális Bizottsága (továbbiakban:Bizottság) az önkormányzati ösztöndíjrendszer bíráló bizottságaként átruházott hatáskörbe bírálja el a pályázatokat.

(2) A Bizottság az egy főre eső jövedelem, valamint szociális rászorultság alapján rangsorolja a pályázókat, és a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeget figyelembe véve dönt az ösztöndíjban részesülőkről. A rangsor a meghatározott pontszámok összegzésével állítható fel, melyből a pályázó összpontszámai alapján összesítő táblázat készül.

(3) A pályázatok elbírálása a mindenkori pályázati kiírásban foglaltak, valamint az alábbi pontrendszer alapján történik:

1.A pályázó családjában az 1 főre jutó nettó átlagjövedelem:
 
• a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (továbbiakban:

nyugdíjminimum) nem haladja meg:
 20 pont
• nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át:
15 pont
• nem haladja meg a nyugdíjminimum 225 %-át:
10 pont
• nem haladja meg a nyugdíjminimum 275 %-át:
5 pont

2. A pályázó:
• árva:
20 pont
• félárva:
10 pont

3. A pályázó:
• tartósan beteg/fogyatékossággal élő:
10 pont
• családtagja tartósan beteg/rokkant:
10 pont

4. A pályázó
• gyermeket nevel, gyermekenként:
5 pont

5. A pályázó
• a gyámhatóság által nevelésbe vett vagy gyámság alatt álló volt:
10 pont

6. A pályázó
• önfenntartó:
10 pont
• házas:
5 pont
• eltartott:
3 pont

7. A pályázó szülője/gondviselője háztartásában (amennyiben közös háztartásban élnek) az
• eltartottak száma 1:
5 pont
• eltartottak száma 2:
10 pont
• eltartottak száma 3:
15 pont
• eltartottak száma 4 vagy annál több:
20 pont

8. A pályázó szülője/gondviselője elvált/különvált, a szülő egyedül neveli gyermekét:

2
10 pont
 
9. A pályázó szülője/gondviselője háztartásában munkanélküli van:                        5 pont

10. A hallgató

kollégiumi ellátásban részesül                                                                                    8 pont kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt nem részesül kollégiumi

elhelyezésben (50 km-en kívüli városban)                                                                 20 pont

ingázó:                                                                                                                        5 pont albérletben lakik, 50 km-en belül:                                                                              3 pont albérletben lakik, 50 km-en kívül:                                                                              10 pont

11. A pályázó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül:                       10 pont

12. A pályázó hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű                                          5 pont

13. Több testvér egyidejű továbbtanulása a felsőoktatásban (nappali tagozaton), testvérenként:                                                                                                                  10 pont

14. Amennyiben a hallgató költségtérítéses képzésben vesz részt:                             10 pont

 

(4)     A  Bizottság  a  fentieken  túl  azonos  pontszám  esetén  egyéb,  szociális  körülményeket  is figyelembe vehet maximum 10 pont erejéig.

(5)    A pályázat csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

−   jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok

−   ,,A” típusú pályázó esetén a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolás,

−   halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,

−   születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,

−   tartósan   beteg/fogyatékossággal   élő   pályázó   esetén   a   szakorvosi   igazolás,  szakorvosi vélemény másolata,

−   hallgatói   jogviszony   igazolás/vagy   másolata   a   felsőoktatási   jogviszonnyal   rendelkező testvérről,

−   gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntésének másolata az egyedül nevelés tényéről,

−   felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi igény elutasításáról,

−   albérleti szerződés albérletben lakás esetén

(6)       Amennyiben  a  pályázó  felsőfokú  diplomával  nem  rendelkező,  felsőoktatási  intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett személy, aki a pályázat benyújtásakor munkaviszonyban áll, az összjövedelem, illetve az egy főre jutó jövedelem kiszámításánál a munkaviszonyból származó jövedelmét nem lehet figyelembe venni.

(7)     A   döntés   előkészítés   során   a   Bizottság   a   pályázók   szociális   helyzetét   elsősorban környezettanulmány lefolytatása útján ellenőrizheti.

 

VI. Az ösztöndíj elbírálásának rendje

(1) A pályázatokat a Bizottság a pályázati felhívásban meghatározott határidőre bírálja el. A Bizottsági munka előkészítését a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjának csoportvezetője végzi (alaki, tartalmi követelményeknek való megfelelés, szociális szempontú javaslat).

(2) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

(3) A határidőn túl benyújtott, valamint formailag nem megfelelő pályázatokat a Bizottság kizárja a bírálatból. Elutasító döntését írásban köteles indokolni.

(4) A Bizottság az adatok valódiságtartalmának tisztázása érdekében fenntartja a környezettanulmány készítésének jogát. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek nem felel meg,  támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

(5) A Bizottság köteles döntéséről írásban értesíteni a pályázókat, illetve lehetővé tenni, hogy a

személyükre vonatkozó döntést az Önkormányzat épületében megtekinthessék.

(6) A ,,B” típusú pályázatok esetében a Bizottság évente egyszer felülvizsgálja a támogatott pályázók rászorultságát. A megítélt támogatás visszavonásáról dönt, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már   nem   áll   fenn,   vagy   ha   a   támogatásban   részesült   a   szociális   rászorultság   évenkénti felülvizsgálatánál az Önkormányzattal nem működik közre.

(7)  A  Bizottság  az  általa  megítélt  támogatás  összesített  adatait  a  pályázati  kiírásban  szereplő határnapig a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a városi honlapon nyilvánosságra hozza.

(8) A pályázó a Bizottság döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

VII. Finanszírozási szabályok

(1) A Bizottság a támogatott pályázót minimum 1.000,- Ft/hó, de legfeljebb 5.000- Ft/hó ösztöndíj összegében részesíti.

(2) Az ösztöndíjak folyósítása a  vonatkozó jogszabályoknak és  a  mindenkori pályázati  kiírásnak megfelelően történik.

(3) Az ösztöndíj folyósítása szünetel azokra a tanulmányi félévekre, amelyekre az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.

(4) A megállapított ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem iratkozik be a felsőoktatási intézménybe.

(5) A Bizottság határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról akkor is, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, illetve a támogatásban részesített az önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. Az utóbbi esetben a határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

(6) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj  folyósítását  érintő  változásról  haladéktalanul  (de  legkésőbb  15  napon  belül)  írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt.

VIII. Záró rendelkezések

(1) Ez a szabályzat 2016. október 01. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit az ösztöndíj megítélése során alkalmazni kell minden olyan alkalommal, amikor

Battonya Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

(3)  Jelen  szabályzatban  nem  szabályozott  kérdésekben  az  51/2007.  (III.  26.)  Kormányrendelet rendelkezései és az Általános Szerződés Feltételekben leírtak az irányadók.

Battonya, 2016. szeptember 29.