Battonya

Végzés

A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (továbbiakban Földhivatali Osztály 4.) 2021. évben Végegyháza település és Battonya település nyugati részén (Mezőhegyes irányába a László-, Palotai-, Mezőhegyesi dűlő) határszemlét tart.

A határszemle a termőföldeket (külterület), valamint mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földeket érinti, de kiterjed külterületen a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra is.

Határszemle alanyai: az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosok, tulajdonosi jogokat gyakorló szervek/vagyonkezelők, illetve a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználók és igénybevevők.

A Földhivatali Osztály 4. határszemle keretében ellenőrzi:

  • a hasznosítási, mellékhasznosítási és ideiglenes hasznosítási kötelezettség (gyommentes állapotban tartás) betartását;
  • természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett művelési ággal való egyezőséget;
  • a más célú hasznosítás megszüntetését, más célú hasznosítás megkezdésének bejelentését;
  • az ingatlan-nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény feltüntetését, illetve megszüntetését (bontását);
  • a mezőgazdasági területek megközelítését szolgáló dűlőutak, illetőleg a belvíz elvezetését szolgáló árkok, csatornák állapotát.

Földhivatali határszemle keretében fel kell tárni az engedély nélküli más célú hasznosításokat.

Jelen végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs.

I N D O K O L Á S

A határszemle ellenőrzés továbbra is a BE/01/19-2/2019. számú levélben megküldött főigazgatói utasításnak megfelelően történik.

A határszemle alapvető célja a termőföldek termőképességének fenntartása, parlag- és az allergiát okozó parlagfüves területek csökkentése, a jogszabályokban vagy végrehajtó döntésben megállapított előírások érvényesítése. A határszemle hatósági ellenőrzésnek minősül.

A határszemle ellenőrzés rendszeres feladat, a rendelkező részben felsoroltakat – szükség esetén – bármely időszakban kötelessége a Földhivatali Osztály 4.-nek egyedi ügyekben ellenőrizni, a hatósági eljárást lefolytatni.

A parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzési munkái a határszemle ellenőrzésekkel párhuzamosan fogja lefolytatni a földhivatal.

Végzésem a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1.§, 3.§, 5.§, 5/A.§, 6.§, 6/A.§, 7.§, 9.§, 14.§, 16.§, 17.§-ain, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27.§-án és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88.§ (1) bekezdés b) pontján alapul.

Az ingatlanügyi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 37.§ (1) bekezdése, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdés b) pontján, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése biztosítja.

Mezőkovácsháza, 2021. június 25.

 

Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott nevében és megbízásából

Sárközi Erika
osztályvezető