Battonya

Pályázati felhívás: Tanulmányi ösztöndíj második félév

Pályázati felhívás a helyi önkormányzati tanulmányi ösztöndíj 2023/2024. tanév második félévére vonatkozóan

Battonya Város Önkormányzat Képviselő- testületének Humánfejlesztési Bizottsága az önkormányzati tanulmányi ösztöndíjról szóló 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a battonyai lakcímmel rendelkező felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók támogatására.

1. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázatot nyújthat be az, aki

1.1. Battonya közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik,

1.2. felsőfokú tanulmányokat aktív hallgatói jogviszony keretében, nappali tagozaton

  1. a) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
  2. b) mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben vagy
  3. c) egységes, osztatlan képzésben folytat,

1.3.    a pályázat benyújtásakor a 25. életévét nem töltötte be,

1.4. családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori nettó minimálbér 75 %-át (133 467 Ft),

1.5.    rendelkezik legalább egy lezárt tanulmányi félévvel.

A PÁLYÁZATTAL ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS

Az ösztöndíj összege függ a pályázók létszámától, de a pályázat pozitív elbírálása esetén legalább 10 000 ft/hó.

A megítélt támogatás egy tanulmányi félévre, azaz 5 hónapra szól. Az ösztöndíj egyösszegben kerül folyósításra a pályázó bankszámlájára utalással, kivételesen postai úton.

 

A PÁLYÁZAT TARTALMI ELEMEI

A pályázatot a Rendelet 1. melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani.

A pályázathoz csatolni kell:

1.1. a felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti aktív hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolata,

1.2. a pályázat benyújtását megelőző lezárt félév tanulmányi eredményeit igazoló dokumentum másolatát,

1.3. igazolás a pályázó és a pályázó családjában élők egy főre eső havi nettó jövedelméről.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat érvénytelennek minősül!

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE HATÁRIDEJE

A pályázat személyesen a Battonyai Polgármesteri Hivatalban, postai úton (5830 Battonya, Fő utca 91.) vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalnak (KRID azonosító:707025342) nyújtható be.

A személyesen és postai úton benyújtott pályázatokra „Önkormányzati tanulmányi ösztöndíj pályázat” megnevezést kérjük feltüntetni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 21.

 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

A pályázatokat a Humánfejlesztési Bizottság a pályázati határidő leteltét követő 30 napon belül bírája el.

A pályázatok elbírálásánál – az alábbi sorrendet figyelembe véve – előnyt jelent, ha

  1. a) a pályázó a város munkaerőpiaci szempontjai alapján prioritást élvező alábbi szakok valamelyikén tanul: általános orvos szak, fogorvos szak, védőnő szak, diplomás ápoló szak, pszichológia szak, tanár szak, tanító szak, óvodapedagógus szak, csecsemő-és kisgyermeknevelő szak, gyógypedagógia szak, gazdasági szakirányú végzettséget adó szak, informatikus könyvtáros szak,
  2. b) a pályázó magasabb tanulmányi átlaggal rendelkezik,
  3. c) a szülője gyermekét (pályázót) egyedül neveli,
  4. d) akinek a családjában az eltartott gyermek száma 3 vagy több fő.

 

A pályázat érvénytelen, ha

  1. a) határidőn túl érkezik be,
  2. b) a pályázati adatlap hiányosan kerül kitöltésre,
  3. c) a kötelezően előírt mellékletek csatolására nem kerül sor

 

Egyéb információk

Ha a pályázó a tanulmányait szünetelteti vagy hallgatói jogviszonya megszűnik, a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles azt a Polgármesteri Hivatalnak bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmaradása az ösztöndíj visszafizetését vonja maga után.

A pályázat benyújtásának nem kizáró oka más ösztöndíjban való részesülés.

A pályázati eljárás során hiánypótlásnak helye nincs.

 

Pályázati adatlap letöltése