Battonya

EFOP-3.9.2-16-2017-00025

Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért

EFOP-3.9.2-16-2017-00025

A projekt alapadatai

Projekt kódszáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00025

Projekt címe: „Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért”

Konzorciumi tagok: Battonya Város Önkormányzata, Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása, Dombegyház Nagyközség Önkormányzata, Kevermes Nagyközség Önkormányzata, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, Mezőhegyes Városi Önkormányzat, Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat, Pusztaottlaka Község Önkormányzata

Megítélt támogatás összege: 492 806 144 Ft

Támogatási intenzitás: 100%, vissza nem térítendő támogatás

Projektmegvalósítás időszaka: 2018.01.01-2019.12.31., összesen 24 hónap

Projekt logo:

2017 márciusában az EFOP-3.9.2-16-os „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” konstrukció pályázati felhívására Battonya Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei :Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása, Dombegyház Nagyközség Önkormányzata, Kevermes Nagyközség Önkormányzata, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, Mezőhegyes Városi Önkormányzat, Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat, Pusztaottlaka Község Önkormányzata, támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet az Irányító Hatóság az elbírálás során támogatásra érdemesnek talált, és a megvalósításra 492.806.144 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a konzorcium számára.

A projekt megvalósítása 2018.01.01-jén indult el a 7 településen.

A Projektünk fő célja, hogy komplex módon, támogassa a helyi humán kapacitás fejlesztését a minőségi és szélesebb rétegek számára elérhető közszolgáltatásokért. A humán közszolgáltatások elérhetősége és magas szolgáltatási színvonala a lakosság teljes spektrumát pozitívan érinti legyen szó gyerekekről, fiatalokról, családokról akár.

A megvalósításban kitűzött részcélok és fejlesztendő területek a következők:

1. A humán szolgáltatói kultúra fejlesztése

A specifikus cél azon probléma megoldására irányul, amely szerint a közszolgáltatások eredményessége nem megfelelő. Ez abból adódik, hogy a társadalmi jólétet biztosító hosszú egészséges élet, a tudás (az oktatásban megszerezhető tudásszint) és a magas jövedelem nem áll rendelkezésre, ez pedig részben annak tudható be, hogy a térségi közszolgáltatások szintje nem elég magas színvonalú ahhoz, hogy a lakosságot a fejlődésben segítse. Mindezek megoldásaként definiáltuk a humán szolgáltatói kultúra fejlesztését, mely átfogóan járul hozzá a probléma megoldásához az alábbi alcélok megvalósításával. A fejlesztés több tevékenység együttes eredményeként fog megvalósulni. A projekttevékenységek keretein belül felmérjük a helyi szakember kapacitást és szaktudás szintet és a szakemberek számára egy ún. blended képzésekből álló képzési palettát kínálunk, melyen helyet kapnak az óvodapedagógusok, a személyes gondoskodást végző szakemberek és a kulturális szakemberek számára kifejlesztett képzések is. A blended képzések nagy előnye, hogy a képzési folyamat nem kötődik végig helyileg a tanteremhez, a képzést indító néhány kontakt óra után a résztvevők a saját – sokszor egyébként is túlzsúfolt – időbeosztásukhoz egyénileg igazodva távoktatásban, saját otthonuk kényelmében, online sajátíthatják el az ismereteket és a vizsgázni is az online e-learning felületen tudnak. A szolgáltatások minőségi fejlesztése mellett a projektben célként fogalmazódik meg, hogy ezeket a szolgáltatásokat közelebb hozzuk a lakosság egészéhez, javuljon az ismertségük, növekedjen az általános bizalom az irányukban (különösen a gazdasági/társadalmi szempontból hátrányos helyzetű lakosság részéről) és így végső soron a kihasználtságuk is.

2. Kapacitásfejlesztés a gyermekek és fiatalok fejlődése és integrációja érdekében

A fejlesztés ezen része a projekt egyik kiemelt célcsoportját jelentő fiatal lakosságra (az óvodás kortól kezdve a még tanulmányaikat folytató fiatal felnőttekig bezárólag) fókuszál.

A térség fejlődési lehetőségeit alapvetően meghatározza a lakosság által megszerezhető tudásszint, ami két tényezőből tevődik össze: felnőtt népesség írás-olvasás készségéből 2/3 arányban és a beiskolázási arányból 1/3 arányban. A Mezőkovácsházi járásban a munkaképes korú lakosság több, mint negyede nem rendelkezik általános iskolainál magasabb iskolai végzettséggel és rendkívül alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya.

A sikeres munkaerőpiaci integráció egyrészről a végzettséget nem szerzett fiatalok számára kíván segítséget nyújtani, másrészről kiegészítő tudást biztosít az iskolai tanulóknak a sikeresebb munkaerőpiaci elhelyezkedéshez informatikai és nyelvi készségek fejlesztésével. A középiskolások munkaerőpiaci információkat és munkamotivációt szereznek. A végzettség nélküli iskolai lemorzsolódás csökkentését ösztöndíj biztosításával igyekszünk elérni. A tanulók motivációját segítik az intenzíven alkalmazott IKT-eszközök, mint pl. a skype. A jövőbeni munkaerőpiaci esélyek kiegyenlítettebbé válásáért a projekt keretein belül továbbtanulási információs fórumokat szervezünk és ösztöndíjjal támogatjuk a hátrányos helyzetű tanulók iskolai előmenetelét, nyelvvizsga és ECDL vizsga szerzését.

3. Kommunikációs kampány a lakosság szemléletformálása érdekében.

A projekt céljainak és eredményeinek kommunikációja mellett támogatja támogatja a szakmák közötti együttműködést, a szakmaváltást, a képzéseken való részvételt, népszerűsíti az önkéntességet és tájékoztatást nyújt az elérhető képzési, kompetenciafejlesztési programokról és rendezvényekről. A projektben résztvevő településeken több alkalommal a lakosság teljes spektrumát és minden korosztályát megcélzó preventív jellegű egészségnapokat szervezünk.

A projekt célcsoportjai

  • a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság,
  • a fiatalkorú lakosság,
  • a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazott jelöltek,
  • továbbá a nemzetiségek
  • A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.


Várt eredmények és hatások a célcsoportra nézve:

A projekt eredményeként a térségi lakosság tudásszintjének általános javulása várható. Ezáltal csökkennek a társadalmi hátrányok, főként a leszakadó társadalmi csoportok körében, ahol projektünkkel az iskolai lemorzsolódás csökkentését, a be nem fejezett tanulmányok folytatását, illetve – a prevenció érdekében – az érintettek kora gyermekkori fejlesztését céloztuk meg. Továbbá a települések élhetősége is javul várhatóan, mert magasabb szintű közszolgáltatásokhoz jutnak. A lakosság társadalmi felzárkózatását segíti elő továbbá, hogy a projekt eredményeként emelkedik a humán közszolgáltatások kapacitása és színvonala, mely, települési szociális segítők alkalmazásával és a térségi tömegközlekedés fejlesztésére irányuló tervezéssel mindenki számára egyenlő eséllyel válik hozzáférhetővé. A projekt elvárt eredménye, hogy a humán szolgáltató szakemberek holisztikusan gondolkodjanak, ezáltal biztosítva az egyén érdekeit függetlenül attól, hogy problémája mely szakterülethez tartozik. A humán szolgáltató szakemberek képzettségének és kompetenciáinak fejlődése a speciális egyéni szükségletek kielégítését szolgálja majd.

A megvalósítási területen élő hátrányos helyzetű családokra pozitív hatást fejt ki a gyerekek iskolai és munkaerőpiaci érvényesülésének segítése. A sikeres munkaerőpiaci integráció egyfelől a végzettséget nem szerzett fiatalok részére nyújt segítséget a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez, másfelől az informatikai és nyelvi készségek, ismeretek fejlesztését biztosítja a diákok részére, szintén a sikeres munkaerőpiaci integráció céljából.

A középiskolások munkaerőpiaci információkat és munkamotivációt szereznek a projekt eredményeként. A végzettség nélküli iskolai lemorzsolódás csökkentését ösztöndíj biztosításával igyekszünk elérni. A tanulók motivációját segítik az intenzíven alkalmazott IKT -eszközök. A tanórán kívüli személyiség – és kompetenciafejlesztés eredményeként nő a hátrányos helyzetű gyerekek pénzügyi tudatossága, természettudományos tárgyak iránti fogékonysága, a fenntartható fejlődés iránti nyitottsága és az egészséges életmód iránti igénye. A projekt hozzájárul, hogy csökkenjen az óvodából kiszoruló gyerekek aránya különösen a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság körében.

Az óvodapedagógusok kompetenciafejlesztése a korai fejlesztés eredményességének növelését szolgálja, vagyis arra irányul, hogy a társadalmi hátrányok lehető legnagyobb mértékben leküzdhetővé váljanak kisgyermekkorban. A gyerekek testi és lelki egészségének fejlesztésének eredményeként a szülőkkel történő együttnevelés is megvalósul, ami nemcsak a gyerekekre, de a szülőkre is kedvező hatást gyakorol. Hozzájárul a szülők iránti kötődés megerősítéséhez, a szociális készségek fejlődéséhez, a nyitottság, a tolerancia erősödéséhez. A várt eredmények az egyének szintjén, a családok szintjén, és a települések humán szolgáltatási rendszerének szintjén is megmutatkoznak. A program elvárt eredménye, hogy csökkenjen az óvodai és az iskolai lemorzsolódás aránya és növekedjen a végzettség nélküli tanulók munkaerőpiaci kompetenciáinak szintje. További eredmény, hogy egyenletes, mindenki által hozzáférhető, magas színvonalú, a felzárkózási folyamatot eredményesen támogatni képes humán szolgáltató rendszer működési alapjai teremtődnek meg.

https://azemberibbeletert.hu/