Battonya

EFOP-1.5.3-16-2017-00060

Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00060

I. A projekt alapadatai

 • Projektcím és kódszám: Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva EFOP-1.5.3-16-2017-00060
 • Projektet megvalósító konzorcium: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, Battonya Város Önkormányzata, Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány, Dombegyház Nagyközség Önkormányzata, Kevermes Nagyközség Önkormányzata, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, Mezőhegyes Városi Önkormányzat, Pusztaottlaka Község Önkormányzata
 • Megítélt támogatás összege: 491 442 188 Ft 
 • Támogatási intenzitás: 100%, vissza nem térítendő támogatás
 • Projektmegvalósítás időszaka:12.01-2019.12.31., összesen 25 hónap
 • Projekt logo:

II. A projekt céljai

A projekt általános célja, az EFOP 1. prioritáshoz célkitűzéseihez kapcsolódóan, a települési helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP), az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának támogatása, kiegészítve, illetve megerősítve az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is. Projektünk lehetőséget biztosít a prioritási tengely által biztosított eszközök, komplex módon történő alkalmazására. A komplex megközelítés hatékony, a társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat tesz lehetővé. Programunk tevékenységei komplex módon nyújtanak lehetőséget, a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére. Kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése.

A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra.

A projekt átfogó céljai:

 • A területi különbségek csökkentése
 • A társadalmi felzárkózás, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása
 • A hátrányos helyzetű csoportok felzárkózásának elősegítése
 • A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javítása
 • A minőségi közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése
 • Az ágazatközi együttműködések javítása, integrált megoldások kialakítása
 • Az országosan homogén szolgáltatások differenciálása

A projekt hosszú távú eredményeként:

A projekt által megvalósított programok és programok eredményeképpen indított közösségi fejlesztési folyamatok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy csökkenjenek a területi különbségek, a gazdasági, infrastrukturális és szociális hátrányok.

A szakmai fejlesztések eredményeképpen növekszik a közszolgáltatások kapacitása és szolgáltatáspalettája, nő a humán szolgáltató szakemberek esélykompenzációhoz szükséges szaktudása és szakmai kompetenciája.

A projektnek a foglalkoztatásra és munkaerőpiacra gyakorolt hatása már rövidtávon is jelentkezik, mivel a projekt kiemelt célcsoportja az aktív korú hátrányos helyzetű lakosság, akik a projekt eredményeként álláskeresőként vagy munkavállalóként léphetnek a munkaerőpiacra.

Javul a munkaerő minősége, hatékonysága és versenyképessége, mert javulnak a munkaerőpiaci kompetenciák, nő az egészségtudatosság. A humán szolgáltatások differenciáltabbak lesznek, a kapacitáshiány csökken.

A projektnek közvetlen hatása a munkakörülményekre, hogy a humán szolgáltatások fejlesztése, a szakemberek képzése által speciális szolgáltatási területek jöhetnek létre, mely erősíti a munkamotivációt.

A társadalmi integráció, a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság, családok felzárkóztatása a projekt közvetlen hatásaként megvalósul. Erősödik a társadalmi részvétel, a közösségek hálózata, az önkéntesség. Javul a hátrányos helyzetű célcsoportok humán közszolgáltatásokhoz történő hozzáférése. A foglalkoztathatóságot növelő, a beilleszkedést segítő, az egészségtudatosságot fejlesztő és a szociális segítő programok csökkentik az esélyhátrányokat. Csökkennek a lakosság szociális állapotában fennálló esélykülönbségek. Nő az esély a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek foglalkoztathatóságára (a munkaerőpiacra történő belépés elvárás) ezáltal jobb munkaerőpiaci esélyek teremtődnek. Csökkennek a területi hátrányok, nő a felzárkózás esélye a járás települései között. Javulnak humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételei.

III. A projekt célcsoportja

A Pályázati útmutatóban definiált, ún. kiemelt célcsoport: 

 • a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság,
 • a fiatalkorú lakosság,
 • a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak,
 • munkáltatók
 • továbbá nemzetiségek, etnikumok.

A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

https://konnyebbegyutt.hu/