Battonya

Pályázati felhívás

Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: eladó) a 109/2015(VIII.25.) határozata értelmében nyílt pályázatot hirdet a tulajdonában lévő battonyai 0134/5 hrsz-ú „kivett anyaggödör” megnevezésű, 3 ha 4910 m2 területű ingatlan pályázati felhívás versenytárgyalás útján történő értékesítésére.

A Magyar Államot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CVCVI törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében elővásárlási jog illeti meg.

Az értékesítés feltételei:

Az ingatlan versenytárgyalási induló ára : 2.094.600 Ft azaz kettőmillió kilencvennégyezer-hatszáz forint.

A versenytárgyalás időpontja:     2015. szeptember 24. napja 11:00 óra

A versenytárgyalás helyszíne:    Battonyai Polgármesteri Hivatal Nagyterme

A pályázattal kapcsolatos további információ: Varga István jegyző 06-68/456-069

A versenytárgyaláson történő részvétel feltételei:

A pályázaton azon természetes személyek, jogi személyiségű és nem jogi személyiségű társaságok jogosultak ajánlatot tenni. A nem személyesen ajánlatot tevők nevében eljárók képviseleti jogosultságukat teljes bizonyító erejű magán okirattal, vagy közokirattal kötelesek igazolni.

A nyilvános versenytárgyaláson résztvevők kötelesek 100.000,- Ft ajánlati biztosítékot a versenytárgyalást megelőzően az eladó 11733089-15344155 számú számlájára átutalni. A versenytárgyaláson résztvevők az ajánlati biztosíték átutalását kötelesek a versenytárgyalást megelőzően igazolni. Az ajánlati biztosíték összege a versenytárgyalás nyertese esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a versenytárgyalás végeztével visszafizetésre kerül.

A versenytárgyalás menete:

A versenytárgyalás nyertese az, aki a legmagasabb vételárat ajánlja.

Az érintett feleknek 30 napon belül meg kell kötniük az adásvételi szerződést. Ezen időtartamon belül a nyertes pályázó köteles az ingatlan vételárát eladó 11733089-15344155 számú számlájára megfizetni. Az adásvételi szerződés ügyvédi költségeit és az ingatlan nyilvántartási átvezetés költséget vevő fizeti.

A nem nyertes pályázókon kívül az ajánlati biztosíték összegét visszakapják azok is, akik a pályázattól a versenytárgyalás megkezdése előtt elálltak.

Amennyiben a versenytárgyalás nyertese a megadott határidőig nem köti meg az adásvételi szerződést, illetve nem fizeti meg a vételárat, az adásvételi szerződés megkötésére az a pályázó lesz jogosult, aki a második legjobb ajánlatot tette. Annak a pályázónak, aki a szerződéskötéstől eláll, az ajánlati biztosíték nem kerül visszafizetésre.

 

Marjai János
polgármester