Battonya

Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Battonyai Polgármesteri Hivatal

         a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5830 Battonya, Fő utca 91.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Analitikus nyilvántartást vezet az Önkormányzat és annak intézményei követelésállományáról. Elkészíti a nyilvántartást a hátralékokról, intézkedik a hátralékosok felszólításáról, előkészíti a hátralékok behajtatását, félévet követő hó 15-ig. Elkészíti a hátralékokról az év végi leltárt. Részt vesz a folyamatosan vezetett mennyiségi és értékbeni nyilvántartás alapján történő leltárkészítésben és ellenőrzésében a leltározási utasítás alapján. Negyedévi rendszerességgel elvégzi a főkönyvi egyeztetést. Önkormányzati vagyonkatasztert vezeti, adatot szolgáltat. Vagyonkörhöz kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatást ellátja. Az Önkormányzat és intézmények energiafelhasználásának vezetése. Nyilvántartja a befektetett eszközöket és a készleteket. – Immateriális javak, tárgyi eszközök egyedi analitikus nyilvántartása, egyeztetés a főkönyvvel negyedévente. – Kisértékű – éven belül amortizálandó – új tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek nyilvántartása. – Beruházásokkal és felújításokkal (pályázatokkal) kapcsolatos pénzügyi felhasználásról nyilvántartás vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Battonyai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, vagy felsőfokú iskolai végzettség
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

       Főkönyvi könyvelésben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • közszolgálati gyakorlat igazolása
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása
 • végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mákosné Rafai Annamária nyújt, a 0668-456-000/112 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Battonyai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5830 Battonya, Fő utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6968/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

http://www.battonya.hu – 2017. szeptember 8.