Battonya

Pályázat az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Battonya Város Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. február 1- 2021. január 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5830 Battonya, Hunyadi u. 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felelős az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet alapító okiratában, belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egészségügyi főiskola és szociális szakvizsga
 • Tíz éves vezetői tapasztalat
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó fényképpel ellátott szakmai életrajza,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program,
 • szakmai vezetési program,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • felsőfokú végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri-e pályázat zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását,
 • erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marjai János polgármester nyújt, a 0668-456-000/104 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Battonya Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5830 Battonya, Fő utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10816/2015 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január  28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.battonya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.