Battonya

Közzétételi Szabályzat

Battonya Város Önkormányzat Jegyzőjének
3/2019. (I.31.) számú UTASÍTÁSA a Battonyai Polgármesteri Hivatal közzétételi szabályzatáról

Battonya
2019.

Iktatószám: BAT/623-1./2019.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 35. § (3) bekezdése, valamint a 305/2005. (XII.25.) 3.§ (1) bekezdése alapján a Battonyai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) által kezelt közérdekű adatok elektronikus közzétételének teljesítésére vonatkozó részletes szabályok a következők szerint kerülnek meghatározásra:

1. A Szabályzat célja, hatálya
1. A Szabályzat célja, hogy a Battonyai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) vonatkozásában meghatározza a közérdekű adatok törvényben meghatározott körének elektronikus úton való közzétételével kapcsolatos feladatokat.

2. A Szabályzatban használt fogalmi meghatározások tekintetében az Infotv. értelmező rendelkezései körében meghatározottak az irányadók.

3. A Szabályzat hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal valamennyi foglalkoztatottjára.

4. A Szabályzat tárgyi hatálya a törvényben meghatározott adatok körére terjed ki.

2. Az elektronikus közzététel kötelezettsége
5. A Polgármesteri Hivatal az Infotv. melléklete szerinti általános közzétételi listákon meghatározott adatokat a vonatkozó előírások szerinti formában és tartalommal a www.battonya.hu honlapon közzéteszi, valamint gondoskodik  a honlap adatok közzétételére alkalmas kialakításáról, a folyamatos üzemelésről, az esetleges üzemzavar elhárításáról és az adatok frissítéséről.

Az általános közzétételi listát a Szabályzat 1. melléklete tartalmazza.

3. A közzététellel kapcsolatos feladat-és hatáskörök
6. A Jegyző

a) megállapítja és módosítja a Szabályzatot,

b) meghatározza a Szabályzat végrehajtásával kapcsolatos egyes munkaköri feladatokat,

c) biztosítja, hogy a Szabályzat hatálya alá tartozó személyek betartsák az Infotv. és a közzététellel kapcsolatos más jogszabályok, valamint a Szabályzat rendelkezéseit,

d) felel az adatok közzétételéért, a közzétett adatok hitelességéért, hozzáférhetőségéért,

e) gondoskodik a közzétételi listákon szereplő adatok naprakészségéről, pontosságáról, szakszerűségéről, értelmezhetőségéről.

7. Valamennyi a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott tisztviselő feladata

a) a feladatkörükhöz kapcsolódó, e Szabályzat mellékletében meghatározott közérdekű adatok előállítása, naprakészen tartása, közzétételre előkészítése, a jegyző, illetve az Igazgatási Csoport részére történő továbbítása,

b) a Szabályzat mellékletében meghatározott közérdekű adatok közzétételének felelősét haladéktalanul tájékoztatni a már közzétett adatokban bekövetkezett változásokról, a helyesbítés, törlés szükségességéről,

c) a közzétételi egységek körében havonta (minden hónap 10. napjáig) ellenőrizni a közzétett közzétételi egységek tartalmi megfelelőségét és elvégezni azok aktualizálását.

8. A Polgármesteri Hivatal által foglalkozatott tisztviselők a feladatkörükbe tartozó közzétenni kívánt adatokat, adatváltozásokat minden hónap 10. napjáig az Igazgatási Csoport „közérdekű adatok közzététele” hálózati mappába helyezi el az aljegyző és az igazgatási ügyintéző egyidejű értesítésével.

Az Igazgatási Csoport igazgatási ügyintézője minden hónap 15. napjáig juttatja el a közzéteendő adatokat elektronikus úton a megbízott informatikusnak.

9. A megbízott informatikus

a) gondoskodik a közzétételre átadott adatok közzétételéről, valamint a részére átadott adatokat e Szabályzat szerinti formátumúra történő átalakításáról,

b) előállítja a közadatkereső által lekérdezett metaadatokat, az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást helyez el,

c) ellátja a közzétételi honlap üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, elérhetővé teszi a számára átadott adatokat, feltölti a metaadatokat a közadatkereső által lekérdezett adatbázisba,

d) naplózza az adatok közzétételével, helyesbítésével, eltávolításával kapcsolatos eseményeket,

e) gondoskodik az adatok jogosulatlan megváltoztatása, törlése, megsemmisülése, sérülése elleni védelemről, a sérült adatok helyreállításáról,

f) minden frissítés vagy helyesbítés után az adatokról biztonsági másolatot készít,

g) a közzétételi listáknak megfelelően elvégzi az archiválást, biztosítja az archivált állomány elérhetőségét,

h) garantálja, hogy az elérhetővé tett közérdekű adatok megegyezzenek az adatfelelős által közzététel végett átadott közérdekű adatokkal.

4. A közzétett állományok formátuma
10. javasolt állományforumátumok a html, xml, pdf, rtf, képeknél png, jpg, gif, táblázatkezelőnél a platform független csv.

11. Archivált állományok esetében javasolt a tömörített formában történő tárolás és letöltési lehetőség. Javasolt formátum a zip.

12. Más formátumokat akkor lehet alkalmazni, ha a fent felsorolt formátumok nem alkalmasak vagy csak jelentősen hátrányosabb feltételek (méret, sebesség) mellett alkalmasak ugyanazon információ megjelenítésére.

Battonya, 2019. január 31.

Varga István Tamás
jegyző