Battonya

Térfigyelő rendszer

Térfigyelő Rendszer 
Adatvédelmi Szabályzat
Battonya

 

Az Adatvédelmi Szabályzat 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info tv.), a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény (továbbiakban: Rendőrségről szóló tv.), a közterületről szóló 1999. évi LXIII. Törvény rendelkezéseire (továbbiakban: közterület-felügyeletről szóló tv.) 2012. évi CXX. Törvény és egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépését biztosító módosításáról(továbbiakban: Rendészeti tv.) figyelembevételével készült.

 

Battonyai Térfigyelő rendszer általános jellemzői

1.1. A Közterületi Térfigyelő rendszer üzemeltetése és kezelése

A Térfigyelő Rendszer Battonya Város Önkormányzata tulajdona. Az Önkormányzat a Térfigyelő Rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Közterület- felügyelőt bízta meg. A felvételek 0-tól 24:00 óráig, folyamatosan készülnek, és kerülnek rögzítésre.

1.2.Földrajzi kiterjedés

Sorszám

Megfigyelt terült

GPS koordináta

1.

Városi Park

46°17’N 21°01’ 11’’ E

2.

Piactér

46°17’14’’N 21°01’08’ E

3.

Városellátó Szervezet és Művelődési Központ

46°28’ 61’’ N 21° 02’ 41’’E

4.

Városellátó Szervezet és Művelődési Központ

46°17’09” N 21°01’11”E

5.

Polgármesteri Hivatal

46°17’14”N 21°01’10”E

6.

Központi Buszmegálló

46°17’08”N 21°01’11”E

7.

Orvosi Rendelő

46°17’08”N 21° 01’ 03” E

8.

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

46°17’34” N 20° 59’13”E

9.

Eper utca városból kivezető része (Mezőkovácsháza felé)

46°17’59”N 21° 00’56”E

10.

Somogyi utca városból kivezető része (Dombegyház felé)

46°17’33”N 21° 02’02”E

11.

Aradi Út városból kivezető része (Románia felé)

46°17’N 21°02’11”E

12.

Fő utca kivezető rész (Mezőhegyes felé)

46°17’04”N 21°00’03”E

Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai

2.1. A térfigyelő rendszer fogalma

A Térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

 

2.2. A Térfigyelő rendszer működési céljai

a közterület általános rendjének biztosítása

a közbiztonság növelése, bűnmegelőzés

a megfigyelt közterületen található vagyon felügyelete, megóvása;

az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása;

a bűnüldözésben, bűnmegelőzésben tevékenykedő szervek tevékenységének segítése, e szervek közötti együttműködés erősítése.

 

2.3. Értelmező rendelkezés:

Személyes adat: az érintettel kapcsolatban hozható adat- különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékozódáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre(beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtja.

Adatkezelés : az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának meghatározása, fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők(pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Az adatkezelés

 3.1.Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés , megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlése vagy megsemmisítése, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. A térfigyelő rendszer alkalmazásához a hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik. A közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Kftv.) 7 § (3) bekezdése értelmében a felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.

 3.3.Az adatkezelés korlátai

A felvétel rögzítése helyszínén

  • elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés, vagy a közlekedés szabályainak megsértése miatt indult büntető-, szabálysértési eljárásban, körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából indult eljárásban
  • elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban
  • rendőri intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban
  • a felvételen szereplő személy, által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.

Az adatkezelés időtartama

A kialakított térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti. 8 nap elteltével haladéktalanul törölni köteles kivéve, ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság eljárást indított, és erről a felügyelőt határidőn belül tájékoztatta. Ebben az estben a felügyelő a rögzített felvételt az eljárásara jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 30 napot.

3.5.  Adatmentés, adattárolás, adattovábbítás:

A térfigyelő rendszer helyiségében az ideiglenes adatmentés folyamatosan történik. A folyamatosan rögzített felvételeken a rendőri intézkedéssel összefüggésben készült, illetve a büntető-, vagy szabálysértési eljárás megindítását, megalapozó körülményt tartalmazó képeket el lehet különíteni a releváns adatokat nem tartalmazó felvételektől. A közterület-felügyeletről szóló tv. 7. § (6) bekezdésben foglalt felhasználási célból – bizonyítási eszközként – a büntető és szabálysértési eljárásra jogosult szerv írásbeli megkeresésére betekintési lehetőség biztosított a rögzített felvételekbe. A rögzített felvételek továbbítása, az eljárás lefolytatására jogosult szerv által rendelkezésre bocsátott adathordozó eszközön történik. A rögzített képfelvétel adathordozóra történő mentése az eljárásra jogosult hatóság képviselője, és a Hivatal által kijelölt adatkezelésre jogosult közreműködésével történik.

A térfigyelő rendszer által közvetített képeket rögzítő adathordozókról nyilvántartást kell vezetni. Az adathordozók fix beépítésűek, hordozható adathordozót a rendszer nem tartalmaz. Az adathordozók nyilvántartásában az adathordozók forgalmára vonatkozóan a szolgálatot ellátó, illetve az adathordozókat kezelő állománynak a következő adatokat kell folyamatosan rögzítenie:

Az adathordozókról a rendszer az alábbi adatokat tartja nyilván:

– a felhasznált adathordozó azonosító adatait (sorszám, merevlemez gyári szám, stb.)

– az adathordozó alkalmazásának kezdő és befejező időpontját,

– a felhasznált adathordozó tárolási helyét,

– az adathordozó esetleges sokszorosítására, illetve arról kivonat készítésére vonatkozó adatokat, a sokszorosítás vagy kivonatkészítés indokát (esetleg ügyszám megjelölése), valamint a készítő nevét és beosztását,

– a felvétel megsemmisítésére, törlésére vonatkozó adatokat,

– az adathordozó megsemmisítésére vonatkozó adatokat.

A felvételeket megsemmisítésükig olyan feltételek között kell őrizni, amely illetéktelen megismerést kizárják. A felvételek megsemmisítését pontosan és visszaellenőrizhetően dokumentálni kell. A felvételek megsemmisítésétől függetlenül 5 évig meg kell őrizni az adattovábbítási nyilvántartást, amelyből megállapítható, hogy a felvételeket kinek, vagy mely szervnek, milyen célból és milyen jogalapra tekintettel adták át.

A felvételekhez történő hozzáférést, illetve a felvételek felhasználásának célját, jogalapját és a felvételt átvevő szervet, vagy személyt dokumentálni kell.  A dokumentációs kötelezettség vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a felvételek a szabálysértési, vagy büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak kerülnek átadásra.

3.6. A helyiségbe történő belépés szabályai:

Azon helyiségben ahol az adatkezelés történik a Rendőrségről szóló tv., az Info tv., egyéb jogszabály által feljogosított személyek, valamint a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, valamint a Hivatal rendszergazdája léphetnek be és tartózkodhatnak. Ezen személyeken kívül más a helyiségben csak indokolt esetben és a Jegyző előzetes engedélyével léphet be, illetve tartózkodhat.

A helyiségbe történő belépést minden esetben dokumentálni kell, belépési naplót kell vezetni, melynek tartalmaznia kell: a belépő személy nevét, beosztását, a belépés célját, a belépés pontos időpontját, a tartózkodás időtartamát és a végzett tevékenységet.

A belépési napló a Jegyző őrzésében marad.

A térfigyelő rendszer karbantartását végző külső személy helyiségbe csak az ott tartózkodásra jogosult személy kíséretében léphet be és végezheti a tevékenységét.

3.7. A rendszer karbantartása:

A kamerák folyamatos működéséhez, a meghibásodások lehetőség szerinti elkerüléséhez szükséges azok rendszeres felülvizsgálata, a központi rögzítő szoftveres karbantartása. 

Battonya Város Önkormányzata, mint a rendszer tulajdonosa köt karbantartási szerződést e feladatok ellátására, és a szerződés megkötésével egyidejűleg az adatvédelmi szabályokat megismerteti a szerződő másik féllel.

3.8. Hálózatfelügyelet:

A mikrohullámú hálózat működésének folyamatos figyelésére, az esetleges hibák elhárítására Battonya Város Önkormányzata, mint a rendszer tulajdonosa köt szerződést e feladatok ellátására, és a szerződés megkötésével egyidejűleg az adatvédelmi szabályokat megismerteti a szerződő másik féllel.

Battonya, 2015. december 7.