Battonya

Határozat – Ebzárlat és legeltetési tilalom

Járványügyi megelőző intézkedésként a rókák veszettség elleni immunizálásával kapcsolatos csalétek – vakcina kihelyezése okán a vakcinázás kezdetétől számított 21 nap időtartamra
2019. év március hó 30. napjától 2019. év április hó 20. napjáig.

Az Orosházi járás illetékességi területén Békéssámson, Csanádapáca, Gádoros, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós a Mezőkovácsházai járás illetékességi területén Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza, település teljes közigazgatási területére ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

A járványügyi intézkedés hatálya alatt:

1.) Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy. hogy a kihelyezett csalétek-vakcinával ne érintkezhessenek.

2.) A település területéről kutyát kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetén, csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

3.) Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek. a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól

4.) Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

5.) Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

6.) A Települési Önkormányzat köteles a szabadon talált, kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az ebzárlat tartama alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.

7.) A jelzett időszakban a település közigazgatási területén a legeltetés tilos.

Amennyiben rendkívüli esemény történik (vétlen vagy szándékos emberi érintkezés a vakcinával) azt hozzám és a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályához (5900 Orosháza, Szabadság tér 3.. sz. Telefonszám: 06-68-417-283 vagy annak Mezőkovácsházai Kirendeltségéhez 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 1. sz. Telefonszám: 06-68-381-144) haladéktalanul be kell jelenteni. Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

Amennyiben a vakcinázott területen vadon élő és/vagy háziállat elhullott tetemét fellelik, annak érintetlenül hagyása mellett haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes hatósági állatorvost vagy a helyi önkormányzatot vagy a vadásztársaságot. Hatósági döntésem egy kiadmánya egyidejű közlésével megkeresem a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalát , valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatalát, hogy az állat-járványügyi intézkedés elrendeléséről szóló határozatom helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjék. Határozatomat a fellebbezésre tekintet nélkül, azonnal végrehajtandónak mondom ki. A határozat ellen 15 napon belül, a Békés Megyei Kormányhivatalnak címzett (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2,), de hivatalomnál két példányban benyújtott -illetékmentes- fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

Békés megye közigazgatási területén a rókák veszettségének megelőzése és a betegség leküzdése érdekében 2019. év március hó 30. napja és 2019. év április hó 4. napja között csalétek-vakcina kihelyezése történik repülőgépes kiszórás módszerével és/vagy kézből kihelyezés módszerével. Ezért a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) EVM rendelet 8. § (5) bekezdése, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi. XLVI. törvény 51. § (3) bekezdése alapján ebzárlatot és legeltetési tilalmat kellett járványügyi intézkedésként elrendelnem. Az ebzárlat szabályait, valamint a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos jelentési/értesítési kőtelezettség(ek)et a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (Xll. 20.) FVM rendelet 8. § (8). bekezdése és 12. § (2)—(6) bekezdései, illetve 13. §-a alapján rendeltem el. A település területén a kóbor állatok befogásával és elhelyezésével összefüggő kötelező önkormányzati feladatokat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 48/A. § (3) bekezdése írja elő. Az illetékes járási hivatal részére megküldött állat-járványügyi intézkedések elrendeléséről szóló határozat közzétételi kötelezettségét az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény ( a továbbiakban: Éltv.) 52. § (2) bekezdése írja elő. Határozatomat az Éltv. 51. § (3) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Akr.) 80. § (1) bek. és 81. § (1) bek. alapján hoztam meg. Az azonnali végrehajtást az Éltv. 42. § (1) bek. d) pontja alapján mondtam ki. Hatóságom hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (Xll. 2.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdés a) pontja határozza meg. Illetékességemet a hivatkozott Korm. rendelet 14.§ (5) bekezdése állapitja meg. A fellebbezési jogot az Akr. 116. § (2) bekezdés a) pontja alapján biztosítottam. Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 33. § (2) bekezdése 25. pontja alapján állapítottam meg. 

Orosháza, 2019. március 06.

Lustyikné dr. Papp Anikó
járási hivatalvezető nevében 

Dr. Pokorádi András
járási főállatorvos