Battonya

Battonya Helyi Választási Bizottság 1/2015. (VII. 14.) sz. határozata

Battonya Város Helyi Választási Bizottsága a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának kitűzése tárgyában meghozta a következő határozatot:

Battonya Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők idöközi választását 2015. október hó 04. napjára (vasárnap) tűzi ki.
A HVB a választási eljárási határidőit és határnapjait e határozat melléklete szerint határozza meg.

Jelen eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a területi választási bizottsághoz (Békés Megyei Területi Választási Bizottság) címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással nyújthat b fellebbezést, melyet Battonya Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (5830. Battonya, Fö u. 91.), telefaxon, vagy elektronikus levélben (battonya.jegyzo@fabinet.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. július hó 17. napján 16 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223. § (3) bekezdése szerinti hivatkozási alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet esetében a bírósági nyilvántartásban-ételi számot. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

A határozat teljes anyagának a letöltése: 1/2015. (VII. 14.) HVB határozat