Battonya

2/2015. (IX.02) HVB határozata

Battonya Város Helyi Választási Bizottsága a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának elmaradása és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Battonya megszűnése tárgyában meghozta a következő határozatot:

Battonya Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) megállapítja, hogy Battonya településen a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2015. október hó 04. napjára (vasárnap) kitűzött időközi választása jelölt hiányában elmarad.
A HVB a fentiek alapján megállapítja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Battonya 2015. október hó 04. napján megszűnik.
A HVB elrendeli határozatának közzétételét a Battonyai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Battonya város www.battonya.hu hivatalos honlapján.
Jelen eljárás tárgyánál foga illetékmentes.
A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a területi választási bizottsághoz (Békés Megyei Területi Választási Bizottság) címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással nyújthat b fellebbezést, melyet Battonya Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (5830. Battonya, Fő u. 91.), telefaxon, vagy elektronikus levélben (battonya.jegyzo@fabinet.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. július hó 17. napján 16 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi )(XXVI. törvény 223. (3) bekezdése szerinti hivatkozási alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet esetében a bírósági nyilvántartásban-ételi számot. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás
A HVB az 1/2015. (VII.14.) számú bizottsági határozatában Battonya településen a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 2015. október hó 04. napjára (vasárnap) tűzte ki. A határozat mellékletében megjelölt határidők szerint a roma települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. § (1) bekezdése értelmében legkésőbb 2015. augusztus hó 31. napján 16 óráig kell bejelenteni. A határozat mellékletében megjelölt időpontig ajánlóívet a Helyi Választási Irodától nem igényeltek, jelölteket nem jelentettek be.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Nektv.) 63. §-a értelmében a választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma.
A Nektv. 74. § (1) bekezdés c) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzat megszűnik, ha az időközi választáson nincs elég jelölt a szavazás napjaként kitűzött napon.
Továbbá a Nektv. 74. § (2) bekezdése értelmében, ha a nemzetiségi önkormányzat megszűnik, a nemzetiségi önkormányzati választásra csak a következő általános választáson kerülhet sor.
A HVB határozata a fentieken túlmenően a Ve. 44. § (1) bekezdésében, valamint a 46. §-ban és a 49. § (2) bekezdésében foglaltakon alapul.
A jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdés, 223. §-226.§-on alapul.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés I. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

Battonya, 2015. szeptember 02.

 

Dr. Börcsök Lajos                     
Battonya Helyi Választási Bizottság elnöke